Site-ul www.hotelastoriahd.ro este proprietatea SC TURNOVI SRL., RO24202163, J20/1108/2008, Deva, str. Miihail Sadoveanu , nr. 21, Jud. Hunedoara, cod poștal 330013.

Date de contact

Telefon: +40 728 330 454

E-mail: hotelastoriahunedoara@gmail.com

Website: www.hotelastoriahd.ro

Adresa de corespondență: Deva, str. Mihail Sadoveanu, nr. 21, Jud.Hunedoara, cod poștal 330013

 

Prezentul document stabilește termenii și condițiile de utilizare ale site-ului www.hotelastoriahd.ro. Accesul și navigarea pe acest site se referă la fiecare utilizator/vizitator în parte și presupune acceptarea în totalitate, fără altă procedură, a acestor termeni și condiții.

TURNOVI SRL., denumită în continuare și Proprietar sau Operator, își rezervă dreptul exclusiv (unilateral) de a actualiza, modifica, șterge „Termenii și condițiile” menționate în această secțiune, fără a anunța în prealabil, respectivele modificări intrând în vigoare de la momentul publicării pe site-ul www.hotelastoriahd.ro. Utilizatorul va fi înștiințat de aceste modificări în momentul parcurgerii acestei secțiuni, astfel TURNOVI SRL îndeamnă toți utilizatorii să verifice și să citească în totalitate prevederile din „Termeni și condiții” la fiecare utilizare a site-ului.

De asemenea,TURNOVI SRL își rezervă dreptul de a modifica sau întrerupe difuzarea temporară sau permanentă a conținutului site-ului, oricând pe perioada activității sale, fără nicio notificare în prealabil.

Termeni generali

Site-ul www.hotelastoriahd.ro este un site de prezentare și informare către public ce include imagini, texte, video, branduri, informații cu privire la activitatea companiei TURNOVI SRL. fiind proprietatea acesteia.

Utilizator înseamnă orice persoană fizică sau juridică care accesează prezentul site.

Drepturile de autor/proprietate intelectuală

Conținutul, întreg sau în parte, inclusiv toate simbolurile, mărcile comerciale, logo-urile, imaginile, textele, video-urile care apar în acest site sunt proprietatea TURNOVI SRL. și nu pot fi preluate, copiate, distribuite, transferate, utilizate și/sau publicate în parte sau în tot, fără acordul expres al acesteia, fiind protejate de Legea drepturilor de autor și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială.

Pentru a obține drepturile de utilizare a conținutului site-ului, întreg sau în parte, utilizatorii/vizitatorii pot trimite o cerere la adresa de e-mail: hotelastoriahunedoara@gmail.com sau la adresa de corespondență: Deva, str. Mihail Sadoveanu, nr. 21, Jud.Hunedoara, cod poștal 330013.

În cazul în care un utilizator/vizitator obține dreptul de utilizare a unui anumit conținut din partea Proprietarului, prin acordul expres al acestuia, acordul este limitat la conținutul respectiv, fără a se extinde și asupra altor conținuturi din acest site.

Orice utilizare a conținutului, în întreg sau în parte, fără acordul expres al TURNOVI SRL. atrage după sine răspunderea de orice natură și repararea oricăror eventuale prejudicii cauzate Proprietarului.

Limitări ale responsabilităților

Nu suntem răspunzători pentru niciun fel de pagube, directe sau indirecte, rezultate din:

 1. imposibilitatea utilizării site-ului sau a informațiilor din site-ul www.hotelastoriahd.ro, din motive care nu țin de Proprietar;
 2. accesul neautorizat ale unor terți asupra site-ului www.hotelastoriahd.ro, secțiunilor și informațiilor din acesta;
 3. lipsa accesului dumneavoastră la internet sau a metodei/mijlocului/dispozitivului prin care ajungeți să accesați site-ul nostru;
 4. furnizarea incorectă a datelor de către utilizatori prin intermediul formularului de înscriere.

Vizitatorii site-ului pot să transmită sugestii, întrebări, reclamații atât timp cât acestea nu au un limbaj obscen, ofensator, nu conțin amenințări și nu încalcă în niciun fel dreptul la viața privată al oricărei persoane.

Totodată, Proprietarul (TURNOVI SRL își rezervă dreptul de a bloca sau limita accesul anumitor IP-uri, fără notificare, dacă acesta constată ca s-au întreprins activități care au încălcat prezenții termeni și condiții sau care se dovedesc a fi distructive, conțin viruși sau pot întrerupe, total sau periodic, accesul și funcționalitatea site-ului www.hotelastoriahd.ro, și care au produs prejudicii Proprietarului.

Sugestii, întrebări și reclamații

În cazul oricărei întrebări, sugestii sau reclamații utilizatorii ne pot contacta telefonic la nr. +40 0721 200 180 sau pe e-mail la adresa hotelastoriahunedoara@gmail.com. Termenul maxim de soluționare a sesizărilor sau reclamațiilor este de 30 zile de la data primirii.

Legea aplicabilă. Litigii

Termenii și condițiile prezente se supun legii române. Limba folosită în comunicare este limba română.

Proprietarul va încerca să soluționeze pe cale amiabilă orice conflict apărut între el și vizitator/utilizator.

În cazul în care nu este posibilă rezolvarea pe cale amiabilă a oricăror conflicte apărute între Proprietar (TURNOVI SRL) și utilizator/vizitator se vor aplica dispozițiile legale din acest domeniu, eventualele litigii fiind soluționate de instanțele românești competente.

Forța majoră

Nici una din părți nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător, total sau parțial, a obligațiilor, dacă aceasta se datorează unui eveniment de forță majoră, așa cum este definită de lege.

Dacă în termen de 10 (zece) zile de la data producerii lui, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

Politica Cookie

Vezi Politica Cookies

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Confidențialitatea datelor

Întrucât suntem interesați de îmbunătățirea performanțelor serviciilor noastre, TURNOVI SRL stabilește măsurile tehnice și organizatorice care să asigure securitatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal, având obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de către utilizatori.

Totodată, ne asumăm dreptul de a actualiza periodic politica de confidențialitate în conformitate cu legile în vigoare aplicabile pe teritoriul României și de a o pune la dispoziția publicului cu titlu gratuit.

Trebuie să menționăm că transmiterea de informații sau poze/ filmulețe prin intermediul site-ului sau adresei noastre de e-mail implică accesul TURNOVI SRL la aceste informații. În acest caz, TURNOVI SRL nu va fi obligată la plata eventualelor despăgubiri pe care le-ar pretinde cel care le-a trimis sau orice terță persoană.

Divulgarea către terți se va face în conformitate cu prevederile prezentului document.

Termeni

 1. date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 2. prelucrare înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;Datele cu caracter personal destinate a face obiectul prelucrării sunt:
  1. Prelucrate cu bună-credință și în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
  2. Colectate în scopuri determinate, explicite și legitime, prelucrarea ulterioară a datelor în scopuri statistice sau de altă natură nu va fi considerată incompatibilă cu scopul colectării dacă se efectuează cu respectarea dispozițiilor legii, inclusiv a celor ce privesc efectuarea notificării către autoritatea de supraveghere;
  3. Adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate și ulterior prelucrate;
  4. Exacte și, dacă va fi cazul, actualizate.
 3. restricționarea prelucrării înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;
 4. creare de profiluri înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia;
 5. operator înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal
 6. persoană împuternicită de operator înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;
 7. destinatar înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță.
 8. parte terță înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;
 9. consimțământ al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;
 10. încălcarea securității datelor cu caracter personal înseamnă o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea;
 11. reprezentant înseamnă o persoană fizică sau juridică, desemnată în scris de către operator sau persoana împuternicită de operator, care reprezintă operatorul sau persoana împuternicită în ceea ce privește obligațiile sale;
 12. autoritate de supraveghere înseamnă o autoritate publică independentă instituită de statul român;
 13. organizație internațională înseamnă o organizație și organismele sale subordonate reglementate de dreptul internațional public sau orice alt organism care este instituit printr-un acord încheiat între două sau mai multe țări sau în temeiul unui astfel de acord.
 14. date anonime date care, din cauza originii sau modalității specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoana identificata sau identificabila.

Ce date cu caracter personal colectăm și de la cine?

Prelucrăm datele personale primite de la dumneavoastră.

Vă informăm ca vom colecta următoarele date cu caracter personal:

 1. în mod direct:nume și prenume, adresă de mail, număr de telefon, primite de la dumneavoastră prin telefon, prin e-mail sau prin intermediul formularului de contact din secțiunea „Contact” a site-ului www.hotelastoriahd.ro
 2. în mod indirect/involuntar:Adresa IP – atunci când vizitați site-ul nostru sau când trimiteți un mesaj pe adresa noastră de mail sau prin intermediul formularului de contact din secțiunea „Contact” a site-ului.

Totodată, vă informăm că atunci când trimiteți un mesaj pe adresa noastră de mail sau prin intermediul formularului de contact de pe site înțelegeți că vă exprimați acceptul expres și neechivoc pentru folosirea datelor cu caracter personal în scopul contactării și primirii unui răspuns la mesajul dumneavoastră.

Datele colectate sunt limitate la ceea ce este strict necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate, cu respectarea măsurilor legale de securitate și confidențialitate a datelor.

Nu colectăm și nu prelucrăm date personale speciale care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, sau apartenența la sindicate, date genetice, date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.

Trebuie să vă comunicăm că nu sunteți obligați să ne trimiteți/ furnizați niciun fel de date personale, iar nefurnizarea acestora nu reprezintă o cerință necesară pentru navigarea pe site.

Vă aducem la cunoștință că TURNOVI SRL depune toate eforturile în privința protejării datelor dumneavoastră, utilizând metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici de confidențialitate a datelor colectate.

Cu toate acestea, trebuie să vă comunicăm că securitatea integrală a datelor transmise prin internet nu poate fi garantată 100%, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru. Orice transmisie de date se face pe riscul dumneavoastră.

Scopul prelucrării

Prelucrăm datele cu caracter personal pentru:

– soluționarea cererilor, întrebărilor sau a reclamațiilor făcute de utilizatori/ vizitatori prin telefon, prin e-mail sau prin intermediul formularului de contact din secțiunea „Contact” a site-ului www.hotelastoriahd.ro

În cazul în care TURNOVI SRL intenționează să prelucreze ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, vă va informa, înainte de prelucrare, despre scopul acestei prelucrări și vă va solicita consimțământul.

Transferul datelor cu caracter personal

TURNOVI SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pe teritoriul României și nu intenționează să transfere aceste date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională.

Destinatarii datelor cu caracter personal

Destinatarii datelor cu caracter personal pot fi, după caz:

 1. persoana (vizată) care a furnizat datele persoane sau reprezentanții acesteia;
 2. angajații TURNOVI SRL care au acces la datele dumneavoastră în vederea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, strict în limita competențelor profesionale și de serviciu;
 3. societățile din cadrul aceluiași grup de societăți ca TURNOVI SRL, reprezentanții legali / împuterniciți ai acesteia/acestora;
 4. furnizorilor de servicii de comunicații și IT;
 5. instituții/autorități publice centrale și locale, instanțe de judecată, poliție, parchet etc.

TURNOVI SRL nu oferă datele colectate de la utilizatori unor terți, fără consimțământul expres și prealabil al utilizatorilor.

Perioada de prelucrare a datelor cu caracter personal

Datele sunt păstrate și arhivate pe toată perioada de desfășurare a activității noastre ( TURNOVI SRL ), până în momentul în care dumneavoastră sau reprezentantul legal al dumneavoastră, vă veți exercita dreptul de opoziţie/ de ștergere, cu excepția cazului în care avem obligația legală de a stoca în continuare datele dumneavoastră conform Regulamentului GDPR.

Astfel, aveți dreptul să ne solicitați ștergerea datelor sau anumitor date ale dumneavoastră oricând pe parcursul activității noastre.

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, semnată și datată, în atenția Responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal, la adresa de e-mail hotelastoriahunedoara@gmail.com sau prin poștă/curier la următoarea adresă de corespondență: Deva, str. Mihail Sadoveanu, nr. 21, Jud.Hunedoara, cod poștal 330013.

Dacă este cazul, TURNOVI SRL vă poate solicita să puneți la dispoziție informații suplimentare pentru a stabili identitatea persoanei fizice care înaintează cererea (art. 12, alin. (6) din Regulamentul GDPR).

Nu vom percepe nicio taxă pentru solicitarea privind exercitarea drepturilor dumneavoastră, cu excepția cazului în care solicitările sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, caz în care suntem îndreptățiți:

 1. fie să percepem o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;
 2. fie să refuzăm să dăm curs cererii.

Vă vom aduce la cunoștință onorariul ce s-ar aplica, înainte de soluționarea cererii dumneavoastră.

Ne asumăm să vă răspundem la orice solicitare, care nu afectează în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate, în cel mult o lună de la primirea acesteia, excepție făcând cazurile în care solicitările sunt complexe sau ați făcut mai multe solicitări, caz în care vă vom răspunde într-un termen de maxim două luni.

Orice încercare ilegală de a accesa prin orice metodă/ mijloc sau de a solicita datele personale ale altui utilizator, poate fi interpretată ca fiind o tentativă de fraudă și poate conduce la o cercetare penală împotriva solicitantului.

Ce drepturi aveți

Conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, denumit în continuare Regulament GDPR, prin parcurgerea acestui document vă informăm asupra drepturilor pe care le aveți

1. Dreptul de a fi informat

Prezentul document cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal furnizează informațiile pe care aveți dreptul să le primiți.

2. Dreptul de acces la date

Aveți dreptul să cereți:

 1. să confirmăm dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal;
 2. să vă punem la dispoziție o copie a acestor date (cu condiția să nu afecteze drepturile și libertățile altora);
 3. să vă oferim alte informații despre datele dv. cu caracter personal, cum ar fi: datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le comunicăm/divulgăm, dacă le transferăm în străinătate, cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele dumneavoastră.

3. Dreptul de rectificare

Puteți solicita să corectăm sau să completăm datele dumneavoastră cu caracter personal inexacte sau incomplete. Este posibil să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.

4. Dreptul la ștergerea datelor

Puteți să vă exercitați dreptul de a șterge datele dumneavoastră doar în anumite situații:

 1. datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate;
 2. v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea s-a făcut pe baza consimțământului) și nu există alt temei juridic pentru prelucrare;
 3. datele au fost prelucrate ilegal;
 4. dați curs unui drept legal de a vă opune;
 5. ne revine o obligație legală de ștergere.

Nu avem obligația de a ne conforma cererii de ștergere a datelor dv. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor este necesară:

 1. pentru respectarea unei obligații legale;
 2. pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

5. Dreptul la restricționarea prelucrării

Puteți solicita să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în anumite cazuri în care:

 1. contestați exactitatea datelor (a se vedea dreptul de rectificare), pentru o perioadă de timp care ne permite să verificăm exactitatea acestora;
 2. datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dumneavoastră aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță;
 3. v-ați exercitat dreptul de a vă opune prelucrării, pentru intervalul de timp în care verifică dacă drepturile sale prevalează asupra drepturilor dv.

În urma cererii de restricționare, datele dumneavoastră pot fi folosite în continuare în următoarele situații:

 1. avem consimțământul dumneavoastră;
 2. pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță;
 3. pentru a proteja drepturile unei altei persoane fizice sau juridice.

Operatorul va comunica destinatarilor cărora au fost divulgate în mod legitim date cu caracter personal orice modificare sau ștergere sau restricționare a prelucrării, efectuată în conformitate cu prevederile Regulamentului, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate din partea Operatorului. La solicitarea dv., vă putem informa cu privire la destinatarii respectivi.

6. Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul să solicitați ca datele dumneavoastră să fie transmise direct către un alt operator de date, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi transmis în mod automat. Datele se pot transmite acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

7. Dreptul de opoziție

Vă puteți opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în temeiul interesului legitim al Operatorului, în cazul în care considerați că drepturile, interesele și libertățile dumneavoastră fundamentale prevalează față de acest interes.

8. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri

Puteți cere să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dar numai atunci când decizia respectivă:

 1. produce efecte juridice cu privire la dumneavoastră;
 2. vă afectează în alt mod similar într-o măsură semnificativă.

Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia bazată exclusiv pe prelucrarea automată:

 1. este necesară pentru a încheia sau a derula un contract cu dumneavoastră;
 2. este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dumneavoastră;
 3. se bazează pe consimțământul dumneavoastră explicit.

9. Dreptul de retragere a consimțământului

Aveți dreptul să vă retrageți consimțământul în orice moment, în cazul în care prelucrarea s-a făcut pe baza consimțământului, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia și vom proceda în consecință, cu excepția cazului în care există un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru.

10. Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și de a introduce o cale de atac judiciară, dacă considerați că prelucrarea datelor încalcă prevederile Regulamentului.Pentru orice nelămurire cu privire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră, va rugăm să ne contactați în mod direct pentru a soluționa această problemă.Date contact Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, la tel.: +40.318.059.211, +40.318.059.212; Fax: +40.318.059.602 sau la e-mail: anspdcp@dataprotection.ro

În măsura în care, nu sunteți de acord cu oricare dintre termenii și condițiile de mai sus, vă solicităm să nu utilizați site-ul nostru sau să nu ne furnizaţi datele dumneavoastră personale.

Actualizat la data de 15.10.2018